ด วง4นักษั ตร

เผยด วง 4 นักษั ตร ชะต าเริ่มดี มีผู้ให ญ่อุปถั มภ์

ปีเถาะ :

เป็น 1 ในปีนักษั ตรที่ในช่วงนี่จะดีมาก ๆ ถามว่าดีอย่ างไร ต้องบอกว่าคนที่เกิ ดในปีเถาะนั้น

จะมีผู้ใ หญ่มาช่วยเห ลือเจือจุน มีผู้ให ญ่มาให้โอก าส จากที่ผ่ านมาจะถูกจ้องจับผิ ด ทำคุณคนไม่ขึ้นอะไรต่าง ๆ

สารพัด แต่ในช่วงนี้ เหมือนว่าจะดีขึ้นอย่ างเห็นได้ชัดจริง ๆ และจากด วงชะต านี้ต้องบอกว่าการงาน

โดยเฉพาะถ้าเกี่ ยวกับเรื่ องการติดต่อ การพูดคุย การค้ าข ายของสวยของงาม ค้ าข ายเกี่ย วกับสุขภาพ

เสื้อผ้า เครื่ องสำอางอันนี้เด่น แล้วในจังหวะช่วงนี้ต้อง

บอกว่าถาคุณมีปั ญหาอะไรเรื่อ งการเ งิน การเงิ น

ไปขอร้องผู้ให ญ่ ผู้ให ญ่จะช่วยเหลื อเจือจุนคุณได้ดีมากๆ

ปีมะแม :

ในเ รื่องของชีวิ ตที่ผ่ านมา ต้องบอกว่ามีแต่ความเบื่ อหน่ าย มีแต่ความทุกข์ทน มีแต่ความทรมาน

มีแต่ความเ ซ็ง ชีวิ ตไม่ก้่วหน้า ชีวิ ตไม่เดินไปข้างหน้า

เหมือนย่ำอยู่กับที่ และยังมีอาการปวดหัว ปวดตัวบ่อยๆ

เบื่ อการงาน การเงิ นไม่พอ แต่ตอนนี้ ด วงชะต าจะเริ่มดีขึ้น แต่ต้องไปทำบุญหลอดไฟและแสงสว่าง

ถ้าช่วงนี้ไม่เหมาะไปวัด ก็ทำบุญเกี่ ยวกับค่ าน้ำ ค่ าไฟ เน้นตรงค่ าไฟ หรือชุดน้ำมันตะเกียงก็ได้

หรือบริจ าคไฟต่างๆในวัด หรือสถ านที่เป็นสาธ ารณกุศล

จะช่ยทำให้ด วงชะต าของคุณนั้นเด่นขึ้นมาก ๆ

ปีมะเมีย :

เป็นนักษั ตรที่ 3 ในช่วงที่การงาน การเงิ นจะเด็ดกด วงขึ้น มีโอก าสเข้ามาทีเดียว

คนที่เกิ ดในปีมะเมีย ที่ผ่ านมาผู้ให ญ่ให้โท ษครับ รวมทั้งบริวาร คนรอบตัวจะหันหลังให้

คนมีบริวารมักจะดื้อแพ่ง บริวารไม่เชื่อฟัง รวมถึงทุก ข์

ใจเพร าะคนรอบข้าง เพร าะญาติพี่น้องด้วย

ที่สำคัญเรื่ องการงานต่างๆ ดูเหมือนผ่ านมาติ ดขั ด

ไปไหนไม่ได้ แต่จังหวะนี้เริ่มดีขึ้น การเงิ นจะเข้ามา

แต่เงิ นนั้นจะมาเร็ว ท่านต้องเก็บให้ดี เงิ นมาเร็วไปเร็ว เก็บให้ดี จะได้เงิ นมาจากเรื่องของเงิ นเก่าๆ

เงิ นที่หวังไว้แล้วมันไม่ได้ กลับมาได้ แต่ที่สำคัญต้องตั้งใจและอย่ าไว้วางใจใครทำแทน โดยเฉพาะเรื่ อง

การงานจะเดื อดร้ อน และช่วงนี้ต้องบอกถ้าลงมือทำเอง ตั้งใจทำอย่ างคิดเอาแบบรวบรัด

ด วงชะต าท่านจะดี และจะมีงานต่อเนื่ องเข้ามาอย่ างชัดเจน

ปีกุน :

ที่ผ่ านมาค่อนข้างแย่ชะต าชีวิ ตถูกกลั่นแก ล้ง ทำดีคนไม่เห็นมีการปรั บเปลี่ย นโยกย้ าย

แต่ระยะนี้จะดีขึ้น คนจะให้โอก าส อยู่ในเก ณฑ์ที่ดี รวมถึงจะมีโช คมีล าภ แนะนำช่วงนี้อย่ าพย าย าม

แต่งตัวเป็นสีทึบๆ สีคล้ำๆ สีดำหรือเท่า จะทำให้ขั ดด วงชะต า ใส่สีที่สดใส จะเสริมด วง

และงดรับประทานสัตว์ที่เป็นนักษั ตรตัวเอง ช่วงระยะเวลา 14 วัน

ตรงนี้จะช่วยทำให้การงานของคุณเด็ดด วงขึ้น

Author: notiya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *