‘ทบทวนสิทธิเราชนะ’ ‘Www.เราชนะ.Com’ วันสุดท้าย

โครงการ”เราชนะ” เปิดให้ประชาชนที่ตรวจสอบคุณสมบัติแล้วพบว่า “ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ” สามารถแสดงความประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์”เราชนะ” ได้ทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com เพื่อรับสนับสนุนวงเงินเยียวย าผลกระทบจากการแพ ร่ระบ าดของไ วรั สโ ควิ ด-19 เดือนละ 3,500 บาท เป็นระยะเวลา 2 เดือน รวมเป็นเงินเยียวยา 7,000 บาท

ล่ าสุดเพจเฟซบุ๊ก สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง : Fiscal Policy Office ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมถึงการทบทวนสิทธิ์”เราชนะ”ว่า ทบทวนสิทธิ์ได้ ในวันที่ 8 ก.พ. – 8 มี.ค.64 ในเว็บไซต์ www.เราชนะ.com และจะประกาศผลในการทบทวนสิทธิ์ 2 รอบ ดังนี้ลงทะเบียนทบทวนสิทธิ์ในรอบ 1

วันที่ 8 ก.พ. – 21 ก.พ.64

จะประกาศผลการทบทวนสิทธิ ในวันที่ 4 มี.ค. 64

และเงินจะโอนเข้าแอปเป๋าตัง ในวันที่ 11 มี.ค. 64ลงทะเบียนทบทวนสิทธิในรอบ 2

วันที่ 22 ก.พ. – 8 มี.ค. 64

จะประกาศผลการทบทวนสิทธิ ในวันที่ 19 มี.ค. 64

และเงินจะโอนเข้าแอปเป๋าตัง ในวันที่ 25 มี.ค. 64 ทบทวนสิทธิ์”เราชนะ”

3 ขั้นตอนการการยื่นขอทบทวนสิทธิ์”เราชนะ”

1.ผู้ขอทบทวนสิทธิ์ยื่นขอทวบทวนสิธิ์ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com โดยกดปุ่มรายการทบทวนสิทธิ์ทบทวนสิทธิ์”เราชนะ” รับเงินเยียวยา 7,000 บาท จบใน 3 ขั้นตอน เช็กที่นี่
ทบทวนสิทธิ์”เราชนะ”

2.ผู้ขอทบทวนสิทธิ์กรอกข้อมูลส่วนตัว ดังนี้

หมายเลขบัตรประชาชน

ชื่อภาษาไทย นามสกุลภาษาไทย

วัน เดือน ปีเกิด

3.ผู้ขอทบทวนสิทธิ์ให้ความยินยอมข้อตกลงและเงื่อนไขในการขอทบทวนสิทธิ์ทบทวนสิทธิ์”เราชนะ”

Author: notiya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *