ด วง3วันเกิ ดนี้ อย่ าคิดพึ่งพาค นอื่น พึ่งพาตัวเองแล้วชีวิตจะดีเฮงร วย

ค นที่เกิ ดวันศุกร์ พึ่งตัวเองทางก ารงาน เพร าะดาวของคุณเรื่องก ารงานในช่วงนี้อาจจะพึ่ง

ทั้งเจ้ าน ายและบริวารไม่ได้นัก เร าอาจจะต้องทำเอง แต่ก ารที่เร าทำงานได้เองนั้น

จะทำให้เจ้ าน ายเห็นก ารกระทำที่เร าตั้งใจ และ อาจจะมีก ารโปรโมตได้

ค นที่เกิ ดวันอังค าร พึ่งตัวเองทางก ารเงิ น เพร าะว่า ด วงก ารเงิ นตอนนี้จะมีอุปสร รคสักเล็กน้อย

ทำให้อาจจะหมุนเวียนเงิ นได้ไม่คล่องตัวนัก ค นที่มีลู กห นี้ อาจจะโดนก ารขอเลื่อน

ทำให้ได้เงิ นช้า แนะนำให้เก็บเงิ นไว้อย่ าเพิ่งลงทุน หรือให้ใครยืม

ค นที่เกิ ดวันเสาร์ พึ่งตัวเองด้านความรัก เพร าะช่วงนี้ ดวงความรั กที่ได้รับก ารสนับสนุนจ ากเพื่อนฝูง

บริวาร หรือค นรอบข้างอาจไม่ค่อยดีนัก ทำให้เร าไม่สามารถพึ่งใครได้มากเลยเรื่องความรัก

นอกจ ากตัวเร าเอง ค นโสดอาจจะโสดต่อไป ค นมีแฟน ตอนนี้อย่ าอารมณ์ขุ่นมากนัก

ถึงเร าจะทร าบว่า ควรมีที่พึ่งเรื่องต่ างๆ อย่ างก ารงาน ก ารเงิ น และความรัก

สุดท้ายแล้วเร าจะต้องทำให้เกิ ดขึ้นด้วย เพร าะเร าเป็นที่พึ่งแห่งตน

อย่ าได้พึ่งอะไรมากเกินไปนอกจ ากความสามารถของเร า

ข้อมูลthairath

Author: notiya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *