สาธุบุญพร้อมกัน คุณแม่กรองมณี บริจาค 1 ล้าน ร่วมสร้างวิหารพระนอนวัดป่าภูผาสูง

สาธุกับคุณแม่กรองมณี ดุจจานุทัศน์ ประธานกรรมกการประสานงานส่วนภูมิภาค ภาค 5 สภาสังคมสงเคราะห์ฯ คุณแม่ผู้มีจิตใจเป็นบุญมากร่วมสร้างวิหารพระนอนฯถวายปัจจัยเดือนละ 100,000 บ าท จ นกว่าจะครบ 1,000,000 บ าท สาธุ

คุณแม่กรองมณี ดุจจานุทัศน์ ท่านจะมักทำบุญสร้างกุ ศ ลอยู่เรื่อยมา ขอให้คุณแม่สุขภาพร่างกายแข็งแรง บุญกุ ศ ลหนุนนำสาธุๆๆ ร่วมทำบุญสร้างวิหารพระนอน เพื่อประดิษฐานองค์พระนอน สาธุบุญใหญ่

บุญกุศลผู้ที่สร้างโบสถ์ถวายพระสงฆ์จึงได้บุญกุศลมากมาย ทั้งชาตินี้และชาติหน้า กล่าวคือ ชาตินี้ผู้มีศีลเป็นพื้นฐานที่ถวายโรงอุโบสถ ย่อมได้ความปลื้มปีติสุขอย่างสูง เมื่อได้ทราบว่า พระสงฆ์ได้ใช้โรงอุโบสถที่ตนสร้างถวายอย่างคุ้มค่า เกียรติคุณของผู้ถวายย่อมฟุ้งขจรไกล

ผู้ถวายย่อมได้สดับพระธรรมเทศนา เพิ่มพูน ศีล สมาธิ ปัญญา ทำให้จิตใจสะอาด สว่างสงบสุขได้มากขึ้น แม้จะสิ้นชีพก็ไม่หลงทำกาลกิริย า ย่อมมีอารมณ์ยึดมั่นในกุศลเป็นอาสันนกรรมที่ดี ชาติหน้า ถ้าผู้ถวายโรงอุโบสถ ยังมีกิเลสอยู่ถึงแก่กรรมลง

เข าย่อมได้ไปเกิดในกำเนิดที่ดี มีความสะดวกสบ าย ที่เรียกว่า สุคติโลกสวรรค์ อันเพียบพร้อมด้วยสิ่งที่ประเสริฐ ที่พึงพอใจ อันเป็นฝ่ายโลกิยสมบัติ และจะได้บรรลุคุณธรรมต่างๆ อาทิ ฌาน อภิญญา อริยมรรค อริยผล และกระทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานเป็นที่สุด

“บุญที่เกี่ยวเนื่องกับการสร้างโบสถ์อีกอย่างหนึ่ง คือการทำบุญที่เกี่ยวกับการปิดทองฝังลูกนิมิต เพราะเป็นการทำบุญของชาวพุทธที่มีความเชื่อว่า ได้อานิสงส์มหาศาล วัดต่างๆ จะจัดงานผูกพัทธสีมา หรือฝังลูกนิมิตได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

เมื่อมีการสร้างพระอุโบสถ แม้จะขย ายขอบเขตก็เป็นเวลานานมาก เชื่อกันว่า ใครที่ทำบุญจะได้อานิสงส์มาก ในอรรถกถาบ าลีกล่าวถึงอานิสงส์ในการผูกพัทธสีมาไว้ ๖ ประการ คือ ไม่มีโ ร คภัยไข้เจ็บทุกชาติ ปราศจ า กอุปัทวะทั้งหลาย

ไม่เกิดในตระกูลต่ำ หากเกิดในโลกมนุษย์จะเป็นท้าวพระย ามหากษัตริย์ หากเกิดในเทวโลกจะเป็นท้าวสักกเทวราช สมบูรณ์ด้วยทรัพย์สินเ งิ นทอง มีผิวพรรณผ่องใส และอายุยืน เหล่านี้เป็นความเชื่อในเรื่องผลบุญในชาตินี้ และชาติหน้า นั่นเอง” พระราชธรรมวาที กล่าว

วันที่ชี วิ ตไม่ข าดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อ ภั ย วันที่ชี วิ ตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี ขอบคุณที่มา : วัดป่าภูผาสูง

Leave a Reply

Your email address will not be published.